MOT FRAMTIDEN: Kärnkraften storökade ifjol – vind- och vattenkraften rasade

Elproduktionen minskade ifjol jämfört med 2015 och för första gången slog vindkraften inte ett nytt produktionsrekord. Istället var det kärnkraften som ökade stort och nu är nästan lika stor som vattenkraften, enligt statistik från Energimyndigheten som också visar att en något högre elanvändning och lägre elproduktion i förhållande till året innan gav en lägre nettoexport av el.

Elproduktionen under 2016 blev 152 TWh, en minskning med 7 TWh från 2015.

Vindkraftens produktion nådde inte upp till 2015 års rekordproduktion på 16,6 TWh utan blev 15,4 TWh under 2016. Vindkraften stod ändå, liksom förra året, för 10 procent av den totala elproduktionen. Vindkraften producerade mest el under december och som minst i juli. Vindkraften har byggts ut under året men inte i lika stor omfattning som tidigare år.

– För första gången någonsin har vindkraftens produktion varit lägre än året innan. Det beror inte på att det finns färre vindkraftverk, utan att det blåste mindre under 2016, säger Anna Andersson på Energimyndighetens analysavdelning i ett pressmeddelande.

Vattenkraft och kärnkraft stod tillsammans för drygt 80 procent av den totala produktionen.

Vattenkraften blev det kraftslag som med en mycket liten marginal producerade mest el under året, 61 TWh, och som stod för drygt 40 procent av elproduktionen, vilket är en minskning med 13 TWh från föregående, mycket våta, år.

Produktionen från kärnkraftens 9 reaktorer ökade till knappt 61 TWh och står därmed också för 40 procent av totalt producerad el under året.

Den bränslebaserade elproduktionen var 14,3 TWh och har ökat under de senaste tre åren. Det är framförallt produktionen i de kraftvärmeverk som finns i fjärrvärmesystemen som ökat.

Högre elanvändning

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 140 TWh år 2016. Det är en ökning med 4 TWh från 2015 då elanvändningen var ovanligt låg.

Inom sektorn Bostäder och service användes 72 TWh el vilket är ungefär hälften av elanvändningen i landet och 4 procent mer än 2015. Ökningen berodde framför allt på att 2015 var ett mycket varmare år, med ett lägre uppvärmningsbehov än 2016.

Industrins elanvändning uppgick till 50 TWh under året och utgjorde 36 procent av den totala elanvändningen.

Lägre nettoexport av el

Sverige nettoexporterade el för sjätte året i följd. 2016 exporterades 11,7 TWh vilket är en kraftig minskning jämfört med 2015 då exporten låg på 22,6 TWh. Anledningen till den lägre nettoexporten 2016 är kombinationen av en lägre elproduktion och en högre elanvändning. Nettoexporten på 11,7 TWh motsvarar 7,7 procent av den totala elproduktionen och 8,4 procent av elanvändningen inom landet under året.

Elproduktion, elanvändning och elhandel i Sverige 2016 och 2015, TWh

2016 2015 Förändring i procent
Tillförsel
Produktion inom landet 151,5 158,5 -4 %
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 61,2 74,0 -17 %
Vindkraft 15,4 16,6 -7 %
Kärnkraft, netto 60,5 54,3 11 %
Konventionell värmekraft, netto 14,3 13,6 5 %
mottryck, industriellt 5,9 6,0 -2 %
mottryck, kraftvärmeverk 7,8 7,1 10 %
kondens 0,6 0,4 36 %
gasturbin m.m. 0,0 0,0 -11 %
Bruttoöverföring till Sverige (import) 14,3 9,3 54 %
Summa tillförsel (inkl. import) 165,8 167,8 -1 %
Användning
Bruttoöverföring från Sverige (export) 26,0 31,9 -18 %
Användning inom landet 139,8 135,9 3 %
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 50,2 49,7 1 %
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) 3,7 4,0 -7 %
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI 49) 3,2 3,1 0 %
Bostäder, service m.m. 72,0 68,8 5 %
Bostäder, temperaturkorrigerat 73,8 71,6 3 %
Förluster 10,7 10,4 4 %
Stamnätsförluster 3,1 3,2 -5 %
Övriga förluster 7,7 7,1 7 %
Summa användning (inkl. export) 165,8 167,8 -1 %
Nettoexport 11,7 22,6 -48 %

Publicerat

i

,

av

Etiketter: