Kommunledningen: vi vill ha kompensation för järnvägen


Ledningen för Anneby kommun kräver ersättning för intrånget som nya höghastighetsjärnvägen kommer att göra i landskapet, dessutom vill kommunen att järnvägen ska byggas på bro genom kommunen och att befintliga järnvägar rustas upp ordentligt för att underlätta kopplingen till nya järnvägen.

”Med största sannolikhet kommer höghastighetsjärnvägen mellan Jönköping och Linköping att passera genom Aneby kommun. För att minska barriäreffekten genom kommunen som en höghastighetsjärnväg kan bidra med förordar Aneby kommun att järnvägen byggs med element på bro. Genom att förlägga höghastighetsjärnvägen kan värdefull jordbruksmark fortsatt brukas samtidigt som bullernivåerna utmed sträckningen kan minskas i förhållande till en markförlagd järnväg. En broförlagd höghastighetsjärnväg tar endast 2 % markyta i anspråk i jämförelse med en konventionell järnväg på marken”, skriver kommunstyrelsen i sitt yttrande till Sverigeförhandlingen.

Kompensation
”För Aneby kommun är det naturligtvis av största vikt att kommunikationerna till och från stationslägen förbättras. Framförallt krävs robusta banor där Södra Stambanan och Jönköpingsbanan kan ta resenärerna norrut respektive västerut via Nässjö mot Jönköping. Tillsammans med detta en väl utvecklad regionaltrafik med trafiklägen anpassade för att möta upp höghastighetstågen på intilliggande stationer”, anser kommunledningen.

”Hur höghastighetsjärnvägen än anläggs så kommer den att innebära en förändrad landskapsbild genom kommunen. Aneby kommun menar att även kommuner, likt Aneby, där järnvägen passerar utan stationsläge ska kompenseras på olika sätt av staten”, tycker kommunledningen.


Publicerat

i

av

Etiketter: