KAN INTE SVENSKA – STENHÅRD KRITIK MOT ÄLDREVÅRDEN I NÄSSJÖ KOMMUN

Oacceptabel låg nivå på vården. Statliga IVO riktar kritik mot Nässjö kommun för bristande medicinsk vård vid kommunens äldreboenden. Bl a har anställda för låga kunskaper i svenska.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.

– Utifrån den journalgranskning och genomgång av enkäter som genomfördes kunde IVO konstatera att ingen av de granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården vid SÄBO. Generellt kan IVO konstatera att lägstanivån av vården på SÄBO är oacceptabelt låg. Nu genomför IVO fysiska inspektioner med syfte att åstadkomma en förbättrad vård på SÄBO, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO, i ett pressmeddelande.

IVO har under hösten genomfört en fysisk inspektion i Nässjö kommun. Nu har myndigheten fattat ett beslut om de brister som finns inom SÄBO i kommunen. IVO har konstaterat följande brister:

· den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.

· dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.

· läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.

· personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.

– Alla i Sverige ska kunna lita på att de får en god och säker vård genom hela livet. Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt, säger Anna Karin Nyqvist.

Nässjö kommun ska senast den 14 mars 2023 redovisa till IVO vilka åtgärder man avser vidta med anledning av IVO:s beslut.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: