755 miljoner kr – lokalt bolag i jätteaffär

Nu händer det. Mörlundabaserade och stockholmsbörsnoterade sågverkskoncernen Bergs Timber tänker förvärva verksamheter i Baltikum och Storbritannien.

Bergs Timber har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Norvik Timber Industries verksamhet i Baltikum och Storbritannien. Verksamheter som ägs av Bergs Timbers huvudägare, isländska Norvik hf.

Det avsedda förvärvet i sammandrag

  • Bergs Timber avser att förvärva Norvik Timber Industries verksamhet i Lettland, Estland och Storbritannien (det ”Avsedda Förvärvet”).
  • Målbolagen uppvisade under en period motsvarande Bergs Timbers räkenskapsår 2016/2017 en omsättning om cirka 1 613 Mkr och ett resultat efter skatt uppgående till 78 Mkr. Betalning avses erläggas med 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber (”Apportemissionen”) samt genom en kontant betalning om 270 Mkr. Totalt motsvarande ca 755 miljoner kr, enligt dagens aktiekurs.
  • Ett genomfört förvärv ökar Bergs Timbers förädlingsgrad och är därmed ägnat att begränsa Bergs Timbers känslighet för svängningar i konjunkturen. Samtidigt bedömer Bergs Timber att potential föreligger för samordningsfördelar inom områden som råvaruanskaffning, distribution och försäljning.
  • Bergs Timber bedömer att det Avsedda Förvärvet leder till en ökning av Bergs Timbers vinst per aktie.
  • Målbolagen ägs av Bergs Timbers största aktieägare Norvik, som idag innehar 29,52 procent av de utestående aktierna och rösterna i Bergs Timber. Om förvärvet genomförs förväntas Norvik uppnå en ägarandel i Bergs Timber om 64,68 procent. Norvik har aviserat sin avsikt att avyttra delar av sitt aktieinnehav i anslutning till förvärvets genomförande med målsättningen att på sikt reducera innehavet till nivåer understigande 50 procent.
  • Aktiemarknadsnämnden har beslutat att medge Norvik undantag från den budplikt som annars hade uppkommit om Norvik tecknat aktier i Apportemissionen.
  • Det Avsedda Förvärvet förutsätter att ett slutligt förvärvsavtal ingås samt att bolagsstämman i Bergs Timber beslutar om Apportemissionen.

”Med den planerade affären så utökar vi vårt produkterbjudande väsentligt. Vi kommer på olika sätt att samarbeta i den nya planerade gruppen för att ytterligare förbättra lönsamheten och servicen till marknaden. Samtidigt kommer verksamheten att fortsätta drivas med ett starkt decentraliserat ansvar och under befintliga varumärken”, säger Peter Nilsson, VD för Bergs Timber, i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

, , , ,

av

Etiketter: